2020-05-30     Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama        
Strona główna -> Regulaminy -> Regulamin wewnętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Słopnicach 

1.   Postanowienia ogólne.

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach, zwany dalej Biblioteką, jest instytucją kultury, przy pomocy której Gmina Słopnice realizuje swoje zadania w zakresie zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury

 §2

 Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Słopnice.

§3

 Regulamin Wewnętrzny Biblioteki zwany dalej „regulaminem” zawiera niżej wymienione rozdziały: 

              1.Postanowienia ogólne.

              2.Organizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.

              3.Zadania i zakresy działania pracowników.

              4.Gospodarka finansowa.

              5.Postanowienia końcowe.

W formie załączników regulamin zawiera:

1)   Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Bibliotece- załącznik nr 1 do regulaminu,

2)   Organizację działalności kontrolnej- załącznik nr 2 do regulaminu,

3)   Zasady podpisywania pism wychodzących z Biblioteki i obieg korespondencji- załącznik nr 3 do regulaminu,

4)   Obowiązki Biblioteki jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, obowiązki pracowników Biblioteki, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z porządkiem pracy określa Kodeks Pracy oraz zarządzenia Kierownika Biblioteki.

5)   Zasady wynagradzania pracowników określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U.Nr 45,poz.446 z późniejszymi zmianami.

§4

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1)   Kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach

2)   Bibliotece – rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną w Słopnicach

§5

1.Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2.Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach (Dz.U.Nr 12,poz.63 z późniejszymi zmianami)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu      działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114,poz.493 z póź. zmianami)

   3) uchwały Nr VI/39/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 czerwca 1997 r. w  sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, zmienionej uchwałami Rady Gminy Słopnice Nr XVIII/113/04 z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej a także Nr XVIII/112/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 listopada 2004r w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach,

      4)   niniejszego regulaminu,

        5)   uchwał Rady Gminy Słopnice oraz zarządzeń Wójta Gminy Słopnice.

            3.Biblioteka realizuje:

               1) zadania określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 1968r.o bibliotekach (Dz.U.Nr 12,poz.63 z  późn.zm.)

              2) zadania określone w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114, poz.493 z póź.zm.)

              2.Oganizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach

 §6

Strukturę organizacyjną Biblioteki stanowią:

1.    Kierownik Biblioteki,

2.    Główny księgowy,

3.    Pracownicy administracyjno-biurowi.

§7

 Biblioteka jest czynna w dniach:

poniedziałek      w godzinach od 9.30 do 17.30

wtorek               w godzinach od 8.00 do 16.00

środa                 w godzinach od 8.00 do 16.00

czwartek             w godzinach od 8.00 do 16.00

piątek                w godzinach od 9.00 do 17.00

 §8

1.Kierownik przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Biblioteki.

2.Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzanie są protokoły.

3.Pozostałe zasady dotyczące organizacji przyjmowania interesantów oraz skarg i wniosków określa załącznik Nr 1 do regulaminu.

 

                                 

§9

 

 

 1.    W Bibliotece obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt zatwierdzony Zarządzeniem Nr GBP.021-3/08 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.

 2.    Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych wprowadzona odrębnym zarządzeniem.

 

 

 3. Zadania i zakresy działania pracowników.                                      

 

§10

 

 

 

1. Kierownik zarządza Biblioteką na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) Kierowanie bieżącą praca Biblioteki i reprezentowanie jej  na zewnątrz,

2) Gospodarowaniem mieniem Biblioteki i realizowanie budżetu w granicach zwykłego zarządu,

3) Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących pracowników Biblioteki,

4) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

5) Składanie sprawozdania Radzie Gminy oraz informowanie Rady o potrzebach w zakresie zaspokajania i rozwoju potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

6)Prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki oraz prowadzenia spraw pracowniczych,

                  7) Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,                

                  8)Dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Biblioteki,                                 

                  9) Zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,

 

10)Wydawanie przepisów wewnętrznych (zarządz                            

§11

 

 

Kierownik wykonuje zadania Biblioteki przy pomocy głównego księgowego i pracowników administracyjno-biurowych.

 

 

 

§12

 

W przypadku nieobecności Kierownika zobowiązania finansowe podejmuje upoważniony przez Kierownika pracownik, natomiast decyzje administracyjne wydaje osoba posiadająca upoważnienie Wójta Gminy                 

 

§13

 

 

 

Do zadań Głównego księgowego należy:

1)   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

2)   Prowadzenie pełnej dokumentacji rachunkowości, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,

3)   Sporządzanie bilansów,

4)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika Biblioteki.

 

 

 

§14 

 

 

 

Do zadań pracowników administracyjno-biurowych należy:

1)   wykonywanie innych czynności zleconych prze Kierownika Biblioteki.

 

                                     

 

§15

 

 

 

1.   Pracownicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za:

1)dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych obowiązujących w powierzonych im sprawach,

2)przestrzeganie terminów załatwiania spraw,

3)właściwą obsługę interesantów i stosunek do nich, usprawnienie metod pracy,

4)należyte ewidencjonowanie spraw i przechowywanie akt, prawidłowe opracowywanie decyzji,

5)prawidłowe gospodarowanie przyznanymi na prowadzenie przez nich zadania środkami finansowymi i mieniem,

6)przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów  wewnętrznych wydanych na jej podstawie,

2.   Pracownicy Biblioteki ponoszą odpowiedzialność służbową przed Kierownikiem.

3.   Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności.

 

6.Gospodarka finansowa.

                                                              

§16

 

 

1.   Obsługę finansowo-księgową oraz obsługę administracyjno-biurową Biblioteka prowadzi samodzielnie.

2.   Obsługę kasową Biblioteki, sprawy płacowe pracowników oraz sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Biblioteki prowadzi Urząd Gminy w Słopnicach na podstawie porozumienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach z Wójtem Gminy Słopnice.

 7. Postanowienia końcowe.

 

§17

 

 

Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

  

 

Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska