2020-07-15     Henryka, Igi, Włodzimierza        
Strona główna -> Statut

 

Załącznik do Uchwały VI/39/97
Rady Gminy Słopnice
z dnia 30 czerwca 1997r.
 
 
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁOPNICACH
 
I. Przepisy ogólne:
§ 1
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 12, poz. 63, zmiany: z 1984r. nr 26, poz. 129, z 1989 r. nr 29, poz. 155, nr 35, poz. 192, z 1990 r. nr 34, poz. 198),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  Nr 114, poz.493, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 90, poz. 407),
3) Niniejszego statutu.
§ 2
 
Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 
§ 3
 
Siedzibą Biblioteki są Słopnice, a terenem działania gmina Słopnice.
 
§ 4
 
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Słopnice.
 
§ 5
 
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
 
§ 6
 
Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć podłużna z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.
 
II. Cele i zadania biblioteki.
§ 7
 
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 
§ 8
 
Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1) Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
4) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
5) Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci- szczególnie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 
§ 9
 
Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego związane z działalnością kulturalno-oświatową.
 
 
III.Organy biblioteki, organizacja, pracownicy.
 
§ 10
 
Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy w Słopnicach.
 
§ 11
 
W Bibliotece można zatrudnić pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 
§ 12
 
Kierownik i pracownik Biblioteki powinien posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 13
 
Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  
§ 14
 
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 
§ 15
 
Szczegółową organizację wewnętrzną  Biblioteki ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.
 
§ 16
 
Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane według obowiązujących przepisów prawnych.
 
 
IV. Gospodarka finansowa biblioteki.
 
§ 17
 
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz z innych źródeł.
 
§ 18
 
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.
 
§ 19
 
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonymi odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki..
 
§ 20
 
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy
2. Obsługę finansową prowadzi Urząd Gminy.
 
 
§ 21
 
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 
 
 
 
Odwiedzin :
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
34-615 Słopnice
tel. (18) 33 26 005
email: biblioteka@slopnice.pl

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska